ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Scéimeanna Daingnithe

Tá na scéimeanna teanga a leanas daingnithe faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Fanann na scéimeanna reachtúla seo i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana nó go mbíonn scéim nua daingnithe ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá sé de cheart ag an Aire ag aon am agus tráth nach déanaí ná 6 mhí sula rachaidh scéim in éag, treoir a thabhairt don chomhlacht poiblí athbhreithniú a dhéanamh ar an dréachtscéim reatha agus scéim úr a ullmhú. I gcás go bhfuil athrú ar fheidhmeanna comhlachta phoiblí is féidir leis an Aire, trí fhógra i scríbhinn chuig an gcomhlacht poiblí, leasaithe a mholadh ar a scéim teanga.


Déanann Oifig an Choimisinéara Teanga monatóireacht ar sholáthar na seirbhísí atá geallta ag comhlachtaí poiblí sna scéimeanna atá daingnithe. Tá na comhlachtaí poiblí sin liostáilte thíos faoi na hainmneacha agus leis na cúramaí a bhí orthu nuair a daingníodh a gcuid scéimeanna.

Cuardaigh Scéimeanna


Eagraíocht Scéimeanna Reatha Scéimeanna Roimhe Féach Freisin
An Coimisiún Reifrinn
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
An Coimisiún um Chosaint Sonraí
An Phríomh-Oifig Staidrimh
An Roinn Airgeadais
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Coimirce Sóisialaí
An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
An Roinn Cosanta
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Scéim Teanga Leasaithe Alt 16)
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
An Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Iompair
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Sláinte
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil
Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Ard-Aighne, Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Oifig an Ombudsman agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Roinn an Taoisigh
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Ilikecake Ltd