ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Scoileanna

Cearta Teanga

Tá áthas orm an acmhainn oideachais seo ar chearta teanga a chur in bhur láthair. Tugtar léargas ann ar chearta teanga go ginearálta agus ar chás na Gaeilge go háirithe, i gcomhthéacs cearta daonna.

Forbríodh an acmhainn oideachais i dteannta leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí agus cuireadh an pacáiste ar fáil do scoileanna dara leibhéal ar fud na tíre le tacaíocht ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta.

Tá súil agam go spreagfaidh an acmhainn oideachais seo díospóireacht i measc daltaí scoile maidir le cearta teanga agus go gcabhróidh sí go mór leo tuiscint níos fearr a fháil ar an ábhar tábhachtach seo. Bheinn ag súil freisin go gcabhróidh sí leo a bhféiniúlacht mar shaoránaigh a fhorbairt i dtír a bhfuil dhá theanga oifigiúla aici, Gaeilge agus Béarla.

Tá fíorthábhacht leis an nGaeilge ó thaobh fhéiniúlacht phobal na hÉireann de agus is cuid lárnach dár gcultúr í. Tá dualgas orainn í a chaomhnú freisin mar chuid d’oidhreacht chultúrtha an domhain.

Tá súil agam go mbainfidh idir dhaltaí agus mhúinteoirí buntáiste agus taitneamh aisti.

An Coimisinéir Teanga

Ilikecake Ltd