ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Dréachtscéimeanna 2

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an dara dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Binse Comhionannais
An Bord Bia
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An Chomhairle Ealaíon
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An Post
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Scéim Teanga Leasaithe Alt 16)
An Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An tÚdarás Árachas Sláinte
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman
Bord Scannán na hÉireann
Bus Átha Cliath
Bus Éireann
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Contae Liatroma
Grúpa Chóras Iompair Éireann - féach chomh maith Bus Éireann, Bus Átha Cliath & Iarnród Éireann
Iarnród Éireann
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Teagasc
Údaráis Áitiúla an Chláir
Údaráís Áitiúla An Longfoirt
Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin
Údaráis Áitiúla Chontae an Chabháin
Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí
Údaráis Áitiúla Chontae Laoise
Údaráis Áitiúla Chontae Lú
Údaráis Áitiúla Chontae Uíbh Fhailí
Údaráis Áitiúla Loch Garman
Údaráis Áitiúla Ros Comáin
Údarás Áitiúil Cheatharlach
Ilikecake Ltd