Dréachtscéimeanna 4

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas an ceathrú dréachtscéim a ullmhú roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
An Bord Pleanála
An Roinn Airgeadais
An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
An Roinn Cosanta
An tSeirbhís Chúirteanna
An tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí
Coláiste na Tríonóide
Dánlann Náisiúnta na hÉireann
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí
Leabharlann Chester Beatty
Óglaigh na hÉireann
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Údaráis Áitiúla Fhine Gall
Ilikecake Ltd