Dréachtscéimeanna 1

Tá treoir tugtha ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta do na comhlachtaí poiblí seo a leanas dréachtscéim a ullmhú faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla roimh an dáta thíosluaite.

Eagraíocht Dáta Dréachtscéimeanna
Amharclann na Mainistreach
An Binse Achomhairc Fostaíochta
An Ceoláras Náisiúnta
An Chartlann Náisiúnta
An Chomhairle Oidhreachta
An Chomhairle Spóirt
An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
An Coimisiún um Rialáil Fuinnimh
An Ghníomhaireacht Náisiúnta Bainne
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlaigh
An tSeirbhís Phromhaidh
An tÚdarás Náisiúnta Míchumais
An tÚdarás Rialála Carthanas
An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
An tÚdarás Slándála Príobháidí
Bord Gáis Éireann
Bord Iascaigh Mhara
Bord na Móna
Bord Oideachais agus Oiliúna an Chabháin agus Mhuineacháin
Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí
Bord Oideachais agus Oiliúna Chathair Bhaile Átha Cliath
Bord Oideachais agus Oiliúna Cill Chainnigh agus Cheatharlach
Coillte Teoranta
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath
Comhairle Contae Thiobraid Árann
Fáilte Ireland - An tÚdarás Náisiúnta Forbartha Turasóireachta
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Fiontraíocht Éireann
GFT Éireann
Gníomhaireacht Tithíochta
Iascach Intíre Éireann
Institiúid Teicneolaíochta Chorcaí
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Oifig an Phríomh-Dhochtúra Oifigiúil don Státseirbhís
Oifig na gCoimisinéirí Athchomhairc
Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann
Seirbhís Phríosúin na hÉireann
Seirbhísí Eolais an Rialtais
Údarás Aerfort Chorcaí cpt
Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
Údarás Uchtála na hÉireann
Ilikecake Ltd