ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Scéimeanna Daingnithe

Tá na scéimeanna teanga a leanas daingnithe faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Fanann na scéimeanna reachtúla seo i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana nó go mbíonn scéim nua daingnithe ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá sé de cheart ag an Aire ag aon am agus tráth nach déanaí ná 6 mhí sula rachaidh scéim in éag, treoir a thabhairt don chomhlacht poiblí athbhreithniú a dhéanamh ar an dréachtscéim reatha agus scéim úr a ullmhú. I gcás go bhfuil athrú ar fheidhmeanna comhlachta phoiblí is féidir leis an Aire, trí fhógra i scríbhinn chuig an gcomhlacht poiblí, leasaithe a mholadh ar a scéim teanga.


Déanann Oifig an Choimisinéara Teanga monatóireacht ar sholáthar na seirbhísí atá geallta ag comhlachtaí poiblí sna scéimeanna atá daingnithe. Tá na comhlachtaí poiblí sin liostáilte thíos faoi na hainmneacha agus leis na cúramaí a bhí orthu nuair a daingníodh a gcuid scéimeanna.

Cuardaigh Scéimeanna


Eagraíocht Scéimeanna Reatha Scéimeanna Roimhe Féach Freisin
An Binse Comhionannais
An Bord Bia
An Bord Pleanála
An Bord um Chúnamh Dlíthiúil
An Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh
An Chomhairle Ealaíon
An Coimisiún Reifrinn
An Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí
An Coimisiún um Chosaint Sonraí
An Coimisiún um Iomaíocht agus Cosaint Tomhaltóirí
An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide
An Coimisiún um Rialáil Eitlíochta
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An Foras Riaracháin
An Garda Síochána
An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí & Clárlann na gCara-Chumann
An Phríomh-Oifig Staidrimh
An Post
An Roinn Airgeadais
An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
An Roinn Coimirce Sóisialaí
An Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide
An Roinn Cosanta
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí (Scéim Teanga Leasaithe Alt 16)
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
An Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail
An Roinn Gnóthaí Eachtracha
An Roinn Iompair
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Oideachais agus Scileanna
An Roinn Sláinte
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
An Roinn Tithíochta, Pleanála, agus Rialtais Áitiúil
An tSeirbhís Chúirteanna
An tSeirbhís Um Cheapacháin Phoiblí
An tÚdarás Árachas Sláinte
An tÚdarás Clárúcháin Maoine
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Ard-Mhúsaem na hÉireann
Banc Ceannais na hÉireann
Bonneagar Iompair Éireann
Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí
Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman
Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann
Bord Scannán na hÉireann
Bord Soláthair an Leictreachais
Bus Átha Cliath
Bus Éireann
Coimisiún Forbartha an Iarthair
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
Coimisiún na Scrúduithe Stáit
Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Coláiste na Tríonóide
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh
Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Comhairle Cathrach Chorcaí
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Comhairle Contae Átha Cliath Theas
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Comhairle Contae Dhún Laoghaire - Ráth an Dúin
Comhairle Contae Liatroma
Comhairle Contae Thiobraid Árann
Dánlann Náisiúnta na hÉireann
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte - Limistéar an Iarthair
Foras na Mara
Forbairt Tuaithe na Gaillimhe
Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta
Grúpa Chóras Iompair Éireann - féach chomh maith Bus Éireann, Bus Átha Cliath & Iarnród Éireann
Iarnród Éireann
Institiúid Oideachais Marino
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Maigh Eo
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh
Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht
Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí
Leabharlann Chester Beatty
Óglaigh na hÉireann
Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Ard-Aighne, Oifig na nDréachtóirí Parlaiminte don Rialtas, Oifig an Phríomh-Aturnae Stáit
Oifig an Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí
Oifig an Ombudsman agus Oifig an Choimisinéara Faisnéise
Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí
Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Oifig an Uachtaráin
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Oifig na nOibreacha Poiblí
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Ombudsman do Leanaí
Raidió Teilifís Éireann
Roinn an Taoisigh
Seirbhís Thithe an Oireachtais
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Teagasc
Údaráis Áitiúla an Chláir
Údaráís Áitiúla An Longfoirt
Údaráis Áitiúla Chill Mhantáin
Údaráis Áitiúla Chontae an Chabháin
Údaráis Áitiúla Chontae Chiarraí
Údaráis Áitiúla Chontae Chill Dara
Údaráis Áitiúla Chontae Chorcaí
Údaráis Áitiúla Chontae Dhún na nGall
Údaráis Áitiúla Chontae Laoise
Údaráis Áitiúla Chontae Lú
Údaráis Áitiúla Chontae Mhuineacháin
Údaráis Áitiúla Chontae na Gaillimhe
Údaráis Áitiúla Chontae Uíbh Fhailí
Údaráis Áitiúla Fhine Gall
Údaráis Áitiúla Loch Garman
Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo
Údaráis Áitiúla na hIarmhí
Údaráis Áitiúla na Mí
Údaráis Áitiúla Ros Comáin
Údaráis Áitiúla Shligigh
Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath
Údarás Aerfort na Sionna
Údarás Áitiúil Cheatharlach
Údarás Craolacháin na hÉireann
Údarás Náisiúnta Iompair
Ilikecake Ltd