ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA (LEASÚ), 2021

Tá Bille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2019 achtaithe ón 22 Nollaig 2021. Tá cóip den Acht nua le fáil anseo.

I measc na bhforálacha sa reachtaíocht nua tá:

Tiocfaidh na forálacha nua i bhfeidhm in imeacht tréimhse ama.

Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar an suíomh gréasáin d’fhonn na leasuithe ar an reachtaíocht teanga de thoradh an Achta nua a thabhairt san áireamh. Tá súil againn an obair seo a thabhairt chun críche go luath san athbhliain. Idir an dá linn, má tá ceist agat i dtaca le haon ábhar ar leith sa reachtaíocht nua, is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar an ríomhphost ag eolas@coimisineir.ie nó ar an bhfón ag 091-504006.

Dún

Scéimeanna Daingnithe

Tá na scéimeanna teanga a leanas daingnithe faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Fanann na scéimeanna reachtúla seo i bhfeidhm ar feadh tréimhse trí bliana nó go mbíonn scéim nua daingnithe ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá sé de cheart ag an Aire ag aon am agus tráth nach déanaí ná 6 mhí sula rachaidh scéim in éag, treoir a thabhairt don chomhlacht poiblí athbhreithniú a dhéanamh ar an dréachtscéim reatha agus scéim úr a ullmhú. I gcás go bhfuil athrú ar fheidhmeanna comhlachta phoiblí is féidir leis an Aire, trí fhógra i scríbhinn chuig an gcomhlacht poiblí, leasaithe a mholadh ar a scéim teanga.


Déanann Oifig an Choimisinéara Teanga monatóireacht ar sholáthar na seirbhísí atá geallta ag comhlachtaí poiblí sna scéimeanna atá daingnithe. Tá na comhlachtaí poiblí sin liostáilte thíos faoi na hainmneacha agus leis na cúramaí a bhí orthu nuair a daingníodh a gcuid scéimeanna.

Cuardaigh Scéimeanna


Eagraíocht Scéimeanna Reatha Scéimeanna Roimhe Féach Freisin
An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An tÚdarás um Ard-Oideachas
Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire
Bord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí
Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Dara agus Chill Mhantáin
Bord Oideachais agus Oiliúna Chorcaí
Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
Bord Oideachais agus Oiliúna Laoise agus Uíbh Fhailí
Bord Oideachais agus Oiliúna Lú agus na Mí
Bord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir
Bord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin
Bord Oideachais agus Oiliúna Phort Láirge agus Loch Garman
Bord Oideachais agus Oiliúna Thiobraid Árann
Coláiste na hOllscoile Corcaigh
Coláiste na Tríonóide
Coláiste Oideachais Eaglais na hÉireann
Institiúid Oideachais Marino
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe- Maigh Eo
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh
Institiúid Teicneolaíochta Tamhlacht
Institiúid Teicneolaíochta Trá Lí
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath
Ollscoil Luimnigh
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Ilikecake Ltd